Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

Home  >>  mediacja  >>  Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

15
wrz,2014

0

Mediacje prowadzi się na wniosek sądu (za zgodą stron) lub z inicjatywy samych stron (najczęściej w sytuacji gdy strony chcą uniknąć procesu sądowego)

Ceny w tym dwóch przypadkach mogą się różnić.

W pierwszym przypadku – gdy sprawę do mediacji kieruje sędzia, stawki są ustalone przez odpowiednie przepisy i wynoszą

a) 1% wartości przedmiotu sporu (lecz nie mniej niż 100 zł) i nie więcej niż 1000 zł

b) gdy nie jest znana wartość przedmiotu sporu: 60 zł spotkanie wstępne informacyjne i 25 zł każde następne + do 50 zł kosztów wynajęcia lokalu

W przypadku spraw pozasądowych stawki mogą być dowolne, ustalane indywidualnie z mediatorem. Najczęściej mediatorzy w sprawach majątkowych uzależniają ceny od wartości przedmiotu sporu (również najczęściej stosują wskaźnik procentowy) a w sprawach niemajątkowych od 100 zł za spotkanie.

Trudno jednak określić czy to dużo czy mało jeśli nie porówna się cen mediacji do kosztów procesu sądowego. Policzmy zatem:

– opłata sadowa za rozpatrzenie wniosku: 5% wartości przedmiotu sporu – prawie wszystkie sprawy, w których powód domaga się zapłaty określonej sumy pieniężnej), w praktyce jest to przedział między 30 zł a 100 000 zł.

– koszty stawiennictwa świadków w sądzie : świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie – w praktyce przedział trudny do oszacowania z góry

– koszty biegłych sądowych. Niektóre sprawy np. dotyczące wykonania robót budowlanych, odszkodowawczych czy o rozgraniczenie nieruchomości, nie mogą się wręcz zakończyć bez ich opinii. Z uwagi na wysokość wynagrodzenia biegłego wynoszącego od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, sąd najczęściej żąda od strony, która złożyła wniosek o powołanie biegłego, odpowiedniej zaliczki, sięgającej nawet 100% jego szacowanego wynagrodzenia.

– wynagrodzenie pełnomocnika: w praktyce stawki mieszczą się w przedziale (60 zł – 7200 zł) + 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Ponadto warto pamiętać iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Comments are closed.