Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

Home  >>  mediacja  >>  Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

15
wrz,2014

off

Mediacje prowadzi się na wniosek sądu (za zgodą stron) lub z inicjatywy samych stron (najczęściej w sytuacji gdy strony chcą uniknąć procesu sądowego)

Ceny w tym dwóch przypadkach mogą się różnić.

W pierwszym przypadku – gdy sprawę do mediacji kieruje sędzia, stawki są ustalone przez odpowiednie przepisy i wynoszą

a) 1% wartości przedmiotu sporu (lecz nie mniej niż 100 zł) i nie więcej niż 1000 zł

b) gdy nie jest znana wartość przedmiotu sporu: 60 zł spotkanie wstępne informacyjne i 25 zł każde następne + do 50 zł kosztów wynajęcia lokalu

W przypadku spraw pozasądowych stawki mogą być dowolne, ustalane indywidualnie z mediatorem. Najczęściej mediatorzy w sprawach majątkowych uzależniają ceny od wartości przedmiotu sporu (również najczęściej stosują wskaźnik procentowy) a w sprawach niemajątkowych od 100 zł za spotkanie.

Trudno jednak określić czy to dużo czy mało jeśli nie porówna się cen mediacji do kosztów procesu sądowego. Policzmy zatem:

– opłata sadowa za rozpatrzenie wniosku: 5% wartości przedmiotu sporu – prawie wszystkie sprawy, w których powód domaga się zapłaty określonej sumy pieniężnej), w praktyce jest to przedział między 30 zł a 100 000 zł.

– koszty stawiennictwa świadków w sądzie : świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie – w praktyce przedział trudny do oszacowania z góry

– koszty biegłych sądowych. Niektóre sprawy np. dotyczące wykonania robót budowlanych, odszkodowawczych czy o rozgraniczenie nieruchomości, nie mogą się wręcz zakończyć bez ich opinii. Z uwagi na wysokość wynagrodzenia biegłego wynoszącego od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, sąd najczęściej żąda od strony, która złożyła wniosek o powołanie biegłego, odpowiedniej zaliczki, sięgającej nawet 100% jego szacowanego wynagrodzenia.

– wynagrodzenie pełnomocnika: w praktyce stawki mieszczą się w przedziale (60 zł – 7200 zł) + 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Ponadto warto pamiętać iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Comments are closed.